Ga naar de inhoud
Zorgvuldig omgaan met gegevens

De Volmacht gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • We gebruiken niet meer gegevens dan nodig is en we gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn;
 • We beschermen de gegevens die we vastleggen zodanig dat ze niet in handen van onbevoegden kunnen komen;
 • Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om ons werk en dat van de derden te kunnen doen. Huurders kunnen in alle opzichten rekenen op vertrouwelijke behandeling van hun gegevens;
   
Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

De Volmacht verzamelt persoonsgegevens van huurders en woningzoekenden. Deze gegevens leggen we vast op het moment dat een contract wordt afgesloten of op andere momenten van contact met de huurder, wanneer bijvoorbeeld woningzoekenden zich registreren. De verwerking van persoonsgegevens vindt zijn grondslag in de AVG met name op de onderdelen ‘Wettelijke verplichtingen” en “Overeenkomst”. Voorbeelden zijn de inkomenstoetsing en huurovereenkomst.
Voor persoonsgegevens geldt dat ze bij u horen. Uw naam, geboortedatum en e-mailadres bijvoorbeeld. Dit zijn gegevens die u zelf aan ons doorgeeft. Wij slaan ze vervolgens op in ons klantenbestand.

Persoonsgegevens verzamelen we bijvoorbeeld voor:

 • Uitvoeren van de woonruimteverdeling;
 • Afsluiten van een huurovereenkomst;
 • Uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;
 • Innen van de huur en overige betalingen;
 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • Aanpak van woonfraude en overlast;
 • Meldingen aan zorgverlenende instanties;
 • Communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
   
Welke rechten heeft u wanneer het gaat om uw gegevens?

U heeft het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de diensten die we u leveren). Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend. Wij kunnen een verzoek afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt of onredelijk is. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot 2 jaar nadat u bij ons bent uitgeschreven als huurder of woningzoekende waarbij wij ook rekening houden met de fiscale bewaartermijn.

Datalekken

De Volmacht heeft een draaiboek Datalekken. Hiermee houden we ons aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via info@devolmacht.nl .
Vermeld in de e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Websites van derden

Op de website van De Volmacht zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De Volmacht draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens o.a. wanneer:

 • u zelf informatie aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld bij uw inschrijving;
 • u onze website gebruikt;
 • we deze van andere organisaties, zoals gemeenten en de Belastingdienst, ontvangen;
 • u bij ons gaat huren en we daarvoor samen een contract aangaan;
 • u een serviceverzoek of klacht indient;
 • uw contactpersoon (bijvoorbeeld zoon/dochter of bewindvoerder) informatie aan ons doorgeeft.
   
Wanneer en waarom delen wij gegevens?

Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verzamelen en dus ook voor een veilige omgang met deze gegevens. En we gebruiken ze niet voor commerciële doeleinden, maar alleen voor onze eigen diensten of voor het onderzoeken van de kwaliteit van onze dienstverlening.
Soms zijn we genoodzaakt uw gegevens te delen. Hierna volgen enkele voorbeelden:

 • Wanneer we bij een huurachterstand niet tot een oplossing kunnen komen, delen wij uw gegevens met een deurwaarder.
 • Heeft uw woning onderhoud nodig of heeft u een reparatieverzoek, dan is het mogelijk dat dit door een leverancier/bedrijf wordt opgepakt. Deze leverancier krijgt van ons uw naam, telefoonnummer en adresgegevens, zodat hij contact met u kan opnemen en zijn werk kan uitvoeren.
 • Wordt uw woning gerenoveerd of vinden er werkzaamheden plaats in de buurt, dan geven wij uw adresgegevens door aan het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Zo kunnen zij u op de hoogte houden van wat er gebeurt.
 • Wanneer wij volgens de wet bepaalde persoonsgegevens moeten verstrekken. 

Wijzigingen

We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen omdat er wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Contact

Heeft u vragen over uw privacy of over deze verklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per brief, telefonisch of door een e-mail te sturen naar info@devolmacht.nl

Als u niet tevreden bent over de bescherming van persoonsgegevens door De Volmacht dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens