Ga naar de inhoud

Gaat u verhuizen? Houdt u dan rekening met een opzegtermijn bij het opzeggen van de huur van uw woning. De huur moet altijd schriftelijk (of per e-mail) worden opgezegd en minstens een maand van tevoren.

 

Voorbeeld:
Het opzeggen van de huur is op elke datum van de maand mogelijk. Als u op 20 maart uit uw woning wilt, dan moet de (schriftelijke) huuropzegging op 20 februari door ons zijn ontvangen. De laatste huurdag voor u is dan op 19 maart.

Wilt u uw huuropzegging digitaal bij ons indienen?
Bevestiging van uw opzegging

Als de huuropzegging binnen is, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Hierin staat de datum van de voorinspectie vermeld waarop de woningopzichter langs komt om samen met u de woning te inspecteren. Na de ontruiming van de woning zal de eindinspectie in uw aanwezigheid en indien mogelijk met de nieuwe huurder plaatsvinden. Voor de eindinspectie dient u zelf een afspraak te maken.
Bij de bevestiging van uw huuropzegging ontvangt u tevens een vragenformulier.
De vragen in dat formulier hebben betrekking op de woning en directe woonomgeving die u gaat verlaten. Wij zijn onze vertrekkende huurders er erkentelijk voor dat zij ons laten weten hoe men het wonen heeft ervaren. Uw mening hierover willen wij graag betrekken bij onze besluitvorming over het beheer van de woningen.

Overname roerende zaken

In principe heeft u de mogelijkheid om bepaalde zaken zoals vloerbedekking, gordijnen of andere roerende zaken aan de opvolgende huurder over te doen. Ook kunnen eventuele kleine houten opstallen worden overgedaan. Dat is echter een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wel dient hiervoor een zogeheten overnameformulier door u te worden ingevuld met vermelding van de overname en ondertekend door beide partijen. Bij het inleveren van de sleutels dient dit formulier te worden overhandigd aan de woningopzichter.

Overname onroerende zaken

Voorbeelden van onroerende zaken zijn: Een aangebracht dakraam, geplaatste keuken, badkamer of de verandering van de indeling van de woning door bijvoorbeeld een muur te hebben verwijderd. Ook kan het gaan om een cv-installatie, isolatievoorziening of een stenen garage. Deze veranderingen kunt u niet overdoen aan de opvolgende huurder. Als de verandering de verhuurbaarheid van de woning niet schaadt of niet leidt tot een waardedaling van de woning, dan neemt De Volmacht de verandering over. In principe zal De Volmacht hiervoor een financiële vergoeding geven.  Lees ook: Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) en verhuizen

Voorinspectie

De voorinspectie vindt zo snel mogelijk plaats nadat u de huur heeft opgezegd. Tijdens deze inspectie vertelt de woningopzichter hoe u de woning moet opleveren. Soms moeten bepaalde zaken in de woning worden hersteld. De woningopzichter geeft dan tevens aan welke kosten mogelijk voor u zijn en welke kosten De Volmacht voor haar rekening neemt. Er wordt tijdens dit bezoek een inspectierapport opgemaakt waarvan u kort daarna een afschrift krijgt toegezonden. Uw woning zal ondertussen aan kandidaat huurder(s) worden aangeboden.

Devolmacht-car
Eindinspectie

Naarmate de laatste huurdag naderbij komt, kunt u telefonisch met De Volmacht een afspraak maken voor de eindinspectie. Deze afspraak kan natuurlijk ook al gemaakt worden tijdens het eerste bezoek van de woningopzichter. Bij de eindinspectie, de woning is dan meestal helemaal leeg, wordt nogmaals samen met u nagegaan of er toch nog bepaalde gebreken moeten worden hersteld of onvoldoende zijn hersteld. Dit wordt opnieuw in een opnamerapport vastgelegd. De sleutels van de woning kunt u daarna afgeven aan de woningopzichter.