Ga naar de inhoud

Organisatieschema.pdf

Het beheren, verhuren en onderhouden van de woningen brengt veel werk met zich mee. Woningstichting De Volmacht heeft hiervoor een directeur-bestuurder en twaalf medewerkers in dienst die voor de bewoners en woningzoekenden het aanspreekpunt vormen.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Commissarissen staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting en met de leiding van werkzaamheden van de stichting. Een specifieke taak van de directeur-bestuurder is de voorbereiding van ingrijpende renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Daarnaast is er een beleidsmedewerker die zich bezighoudt met het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid.

Alle dagelijkse werkzaamheden en beslissingen worden door de werkorganisatie uitgevoerd.

Het secretariaat

Het secretariaat verricht naast het ontvangen van bezoekers aan de balie en het aannemen van binnenkomende telefoontjes ook ondersteunende taken ten behoeve van de afdelingen zoals: tekstverwerking, kopieerwerk, verzorging van de inkomende en uitgaande post en archivering.

De afdeling verhuur- en bewonerszaken

Op de afdeling verhuur- en bewonerszaken vindt de toewijzing van een woning plaats, tekenen van de huurovereenkomst en het behandelen van bewonerszaken.

De afdeling financiën

Bij de afdeling financiën vinden de werkzaamheden plaats op gebied van financiële beleidsadvisering, administratie, inning van de huren, administratie van het onderhoud en het opstellen van de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag.

De afdeling onderhoud

De afdeling onderhoud (technische dienst) houdt zich onder meer bezig met de voorbereiding van het planmatig onderhoud. De onderhoudsdienst heeft eigen vaklieden die vooral het dagelijks onderhoudswerk aan woningen uitvoeren. Specialistische en grotere karweien worden zoveel mogelijk door de afdeling onderhoud voorbereid en aan derden uitbesteed.

Door de afdeling onderhoud vindt ook de registratie van reparatieverzoeken en mutatieonderhoud plaats. Daarnaast de voorbereidingen van woningaanpassingen voor mindervaliden, begeleiding van het onderhoudswerk en het verrichten van de woninginspecties bij verhuizingen.